·  TEL. 972 570 966 · EMAIL casanostra@escolacasanostra.cat
 · 

Escola

Línia pedagògica


PRINCIPIS FONAMENTALS DE LA NOSTRA PRÀCTICA EDUCATIVA

 

La qualitat educativa que desitgem oferir a les famílies i a l’alumnat exigeix coherència entre els principis pedagògics de l’escola i la nostra acció docent .

Fomentem la renovació pedagògica i educativa a través de projectes que incidiran en la qualitat de l’ensenyament.

 • Potenciem la progressió i la continuïtat dels aprenentatges d’una manera coordinada, amb la selecció i la seqüenciació coherent dels objectius i els continguts, utilitzant els recursos adients a cada nivell educatiu. Això implica comunicació i treball entre educadores/mestres/professorat – cursos/cicles/etapes.
 • Adoptem una metodologia didàctica oberta i flexible, conseqüent amb els objectius que l’escola persegueix. Coherència i creativitat.
 • Acceptem la diversitat com a principi metodològic del nostre Projecte Curricular. Respectem i acceptem les individualitats dels/de les nostres alumnes perquè entenem que tothom és diferent (procés maduratiu, ritme i estil d’aprenentatge, manera d’ésser, interessos, motivacions, actituds.Per això utilitzem estratègies metodològiques i organitzatives variades i flexibles.
 • Partim d’un aprenentatge significatiu, és a dir, del bagatge de l’alumne/a i li oferim els elements necessaris per facilitar aprenentatges posteriors i la seva funcionalitat.

L’ensenyament-aprenentatge, sobretot en les primeres etapes, es construirà sobre les vivències, la manipulació, l’experimentació,... És la primera fase per a la comprensió i el creixement psíquic i cognitiu. I tindrem present aquest principi en les diverses etapes (observació, experimentació, aplicació de continguts en situacions pràctiques: laboratori, representacions teatrals, expressions orals,...)

 • A més de l’adquisició de coneixements, considerem fonamentals els procediments, les habilitats i les estratègies, és a dir, la manera d’assolir-los, per així fomentar l’autonomia personal. Ajudarem l’alumnat a aprendre a aprendre progressivament (habilitats, tècniques d’estudi, hàbits de treball...).
 • Contemplem en el nostre currículum el tractament dels eixos transversals: educació per la salut, ambiental, viària, consum.
 • Afavorim un aprenentatge cooperatiu que possibiliti el desenvolupament d’actituds de participació, col·laboració, treball d’equip, coaprenentatge...
 • Procurem utilitzar una metodologia motivadora i lúdica, a partir de les experiències personals i la realitat propera.
 • Volem fer participar d’una manera activa l’alumne/a en el seu propi procés educatiu, intentant potenciar al màxim les seves capacitats.

 

Les ESTRATÈGIES ORGANITZATIVES  i  ELS RECURSOS METODOLÒGICS que oferim són molt variats, amb la finalitat d'atendre la diversitat i desenvolupar  les competències a través de les diferents àrees i amb activitats interdisciplinàries.

La nostra organització afavoreix el treball en grups reduïts per poder fer un seguiment més individualitzat de cada alumne/a i poder reforçar, consolidar o aprofundir diferents aspectes de manera més sistemàtica.

 • Atenció a l’alumnat:

Desdoblaments del grup classe en determinades matèries (llengües, matemàtiques, medi, tallers, ...)

Atenció individualitzada i/o en petit grup.

Tutories individuals i grupals.

 • Orientació psicopedagògica:

Seguiment individualitzat i grupal de l’alumnat.

Assessorament a l’equip docent.

Suport i orientació a l’alumnat i a les famílies.

 • Professorat especialista i de suport.
 • Formació permanent.

 

ACCIÓ TUTORIAL

La Tutoria ocupa un espai important dins l’horari. És fonamental incidir en unes relacions humanes respectuoses, dialogants i col·laboradores i marcar rigorosament hàbits, actituds i conductes adequades. També es treballa el desenvolupament de les habilitats socials i comunicatives i aspectes d’intel·ligència emocional. Per tal de fer un seguiment més acurat de l’alumnat i aprofundir en tots aquests aspectes, l’escola estableix una hora de tutoria individualitzada.

Educar per la convivència és un mitjà eficaç per aconseguir el creixement integral de la persona i crear un bon ambient educatiu:

 • L’interès pels estudis.
 • La participació en les activitats acadèmiques i de convivència.
 • La conducta solidària amb companyes i companys.
 • La cura en la higiene i en l’aspecte personal.
 • La correcció en el tracte social i el respecte a les persones de la Comunitat  Educativa, a dins i a fora del centre.
 • El vocabulari habitual, correcte.
 • El bon ús de les instal·lacions, material i mobiliari de l’escola.
 • El respecte als béns aliens.
 • La puntualitat.
 • La permanència en el centre durant tota la jornada escolar.
 • La lleialtat en el lliurament normal de les comunicacions a les famílies (notes de l’agenda, avaluacions, circulars...).
 • L’actitud positiva davant dels avisos, les correccions i el compliment de les sancions.